Portfolio
— 作品特輯 —

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Fantasy World

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Fantasy World

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Fantasy World

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Fantasy World

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Fantasy World

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Fantasy World

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Fantasy World

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Fantasy World

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Fantasy World

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Fantasy World

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Fantasy World

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Fantasy World

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Fantasy World

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Fantasy World

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Fantasy World

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Fantasy World

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Fantasy World

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Fantasy World

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Fantasy World

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Fantasy World

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Fantasy World

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Fantasy World

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Fantasy World

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Fantasy World

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Fantasy World

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Fantasy World

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Fantasy World

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

⦿

Tim’s fantasy world
Build Your Image

⦿

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Black

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

White

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Fantasy World

Tim’s fantasy world
Build Your Image

New

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Cool

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Build

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Your

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Image

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Fade

Tim’s fantasy world
Build Your Image

豐富線條感

Tim’s fantasy world
Build Your Image

帥氣

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

歡迎光臨

Tim’s fantasy world
Build Your Image

完美

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Focus

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Good

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Style of

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Summer

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Black

Tim’s fantasy world
Build Your Image

And

Tim’s fantasy world
Build Your Image

White

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Black

Tim’s fantasy world
Build Your Image

And

Tim’s fantasy world
Build Your Image

White

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Build

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Your

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Image

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

各種角度的完美

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Hey

Tim’s fantasy world
Build Your Image

細節才是關鍵

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

cute

Tim’s fantasy world
Build Your Image

喀嚓

Tim’s fantasy world
Build Your Image

沒有帥氣以外的選項

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

完美髮型製造所

Tim’s fantasy world
Build Your Image

-

Tim’s fantasy world
Build Your Image

●ᴥ●

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Smile

Tim’s fantasy world
Build Your Image

看這裡

Tim’s fantasy world
Build Your Image

lol

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

灰色地帶

Tim’s fantasy world
Build Your Image

無法忽視

Tim’s fantasy world
Build Your Image

經典紳士

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

帥氣

Tim’s fantasy world
Build Your Image

俐落

Tim’s fantasy world
Build Your Image

哇~

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

創造自己的風格

Tim’s fantasy world
Build Your Image

-

Tim’s fantasy world
Build Your Image

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

沈穩的紳士風格

Tim’s fantasy world
Build Your Image

完美的俐落感

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Good Taste!

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

夏天的清爽感

Tim’s fantasy world
Build Your Image

有型,是日常態度

Tim’s fantasy world
Build Your Image

蓬鬆感

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

-

Tim’s fantasy world
Build Your Image

找到適合你的完美剪裁

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Your Own Style

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world
Build Your Image

「HAHAHA!」,開心最重要

Tim’s fantasy world
Build Your Image

新鮮事

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

來點變化

Tim’s fantasy world
Build Your Image

新鮮事

Tim’s fantasy world
Build Your Image

父與子

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

父與子

Tim’s fantasy world
Build Your Image

父與子

Tim’s fantasy world
Build Your Image

品味來自於生活態度

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

細節決定一切

Tim’s fantasy world
Tim’s fantasy world

金絲草

Tim’s fantasy world
Build Your Image

-

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

im’s fantasy world
Build Your Image

豔陽高照

Tim’s fantasy world
Build Your Image

豐富的線條感,完美造型的關鍵

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Perfect Match

Tim’s fantasy world
Build Your Image

後腦勺細節

Tim’s fantasy world
Build Your Image

放心,交給我

 

Tim’s fantasy world
Build Your Image

髮根蛇尾蠍

Tim’s fantasy world
Build Your Image

無法忽視

Tim’s fantasy world
Tim’s fantasy world

夏日造型

 

Fauxhawk
Build Your Image

髮根散開豎起的造型像老鷹張開的翅膀,稱作老鷹頭

Tim’s fantasy world
Build Your Image

Tim’s fantasy world 髮型是蒂姆幻想世界的傑作之一

Tim’s fantasy world
Build Your Image

找到適合自己的髮型,才能更添加層次及品味